که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

کاش میﺷﺪ ﯾﮏ صبح 

ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﺰﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ: 

ﺑﺎ دﺳﺖ ِﭘـُر آمده ام ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ، 

ﺑﺎ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﯽ آﮐﻨﺪه ﺍﺯ ﻋﺸﻖﻫﺎی وﺍﻗﻌﯽ 

ﺍز آن ﺳﻮی دوﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦها آمدهﺍم

ﺑﻤﺎﻧﻢ و هرﮔﺰ ﻧﺮوم.


صبح بخیر 

نوشته شده در چهارشنبه 18 اسفند 1395ساعت 09:56 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (3)


Design By : Pichak